สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ บีเอเอส I พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) ขอเรียนเชิญคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน เข้าร่วมงานเสวนา “Re-Inventing Business Model Through Technological Lens” ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561, เวลา 09:00 – 12:00 น., (พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยง เวลา 12.00 – 13.30 น.) ณ ห้องพินนาเคิล 4-5, ชั้น 4, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (BTS ชิดลม) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายในงานเสวนาท่านจะได้รับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นจากผู้แทนองค์กรธุรกิจ รวมถึงผู้มีประสบการณ์ด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ในเรื่องการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ท่านจะได้รับจากงานเสวนา จะสนับสนุนให้ท่านมีแนวทางสำหรับการใช้ การกำกับดูแล และการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม อันจะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมงานให้แก่กรรมการและฝ่ายบริหารเท่านั้น จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อหนึ่งบริษัท และจะปิดรับลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 60 ท่าน

กำหนดการงานเสวนา (Agenda)

09:00 - 09:30 ลงทะเบียน
09:30 - 09:45 กล่าวเปิดงาน
รพี สุจริตกุล, เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
09:45 - 10:00 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Software Management, Security Imperative, Business Opportunity”
Tarun Sawney, Senior Director, APAC, BSA | The Software Alliance
10:00 - 10:45 เสวนาในหัวข้อ “When New Technologies Change the Way We Do Business”
ผู้ร่วมเสวนา
  • กำพล ศรธนะรัตน์, ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  • Daniel Wu, Director of Governance Relations, Southeast Asia, Visa
  • อาร์ชวัส เจริญศิลป์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และแผนงาน บริษัท ฮับบา จำกัด
  • กฤตยา เอี่ยมศิริ, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการทำธุรกิจ (Digital Transformation) บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • วรภัทร ภัทรธรรม, ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ วารุณี รัชตพัฒนากุล, ผู้จัดการประจำประเทศไทย บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์

10:45 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 - 11:40 เสวนาในหัวข้อ “Integrate Risk Management into Business Strategy”
ผู้ร่วมเสวนา
  • ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
  • ธันวา วาทหงษ์, ผู้อำนวยการ แผนกฟอเรนสิกส์ (Forensics) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
  • อธิษฐา จิตรานุเคราะห์, หุ้นส่วนบริษัท กลุ่มงานบริษัทและองค์กรทางธุรกิจ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ วารุณี รัชตพัฒนากุล, ผู้จัดการประจำประเทศไทย บีเอสเอ I พันธมิตรซอฟต์แวร์

11:40 - 12:00 บรรยายพิเศษ
กำพล ศรธนะรัตน์, ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
12:00 - 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน

(Simultaneous Interpreters : English - Thai, Thai - English)


ลงทะเบียน (Registration)

* ขอสงวนสิทธิ์สำหรับกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อหนึ่งบริษัท
* ที่นั่งมีจำนวนจำกัด เปิดรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 60 ท่าน เท่านั้น

ปิดรับลงทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (Contact)

โทร. (Tel.): 0 2197 4374 หรือ 091 697 3015
อีเมล (E-mail): info@news-bsa.org หรือ thailand@bsa.org